СТАНЬ VIP
Протесты движения «Тавуш во имя Родины» являются бессрочными – архиепископ БагратПашинян обвинил элиту Карабаха в сдаче Баку за два часа. Инфоштаб Арцаха опроверг обвиненияЕсли народ Армении захочет сменить правительство, то сделает это - ПашинянСначала разблокировка коммуникации, затем мирный договор с Азербайджаном - премьер АрменииСледующим логическим шагом станет выход из ОДКБ: Пашинян заявил, что не поедет в Белоруссию при ЛукашенкоПашинян намекнул, что Армения выйдет из ОДКБ

Սայաթ-Նովա

В этом разделе запрещается писать русскими или латинскими буквами.
Այս բաժնում կարելի է գրել միայն հայերեն տառերով

Սայաթ-Նովա

Сообщение Harutin » 07 мар 2011, 11:45

Հիմքըդ վերըստին նուրեցին, չաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւուրք

բնագիր

Հիմքըդ վերըստին նուրեցին, չաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւուրք.
Քար ու կիրըդ օխչըրի կաթ շաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւուրք.
Աջ ու ձախ կախեցին` բրօլէ ճաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւուրք.
Յիրգնուց լուսըն վըրէդ կամար-թաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւուրք:

Պատիրըդ` կարմիր ագուրով, սընիրըդ` տաշ մարմար քարով,
Հընդու միջէմէն դուս էկած վարագուրըդ` ղալամքարով,
Թագիրըդ` անգին ակնիրով, զգիստըդ` զարբաբով, զարով.
Բիմըդ ու խաչկալըդ դրախտի բաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւուրք:

Վիրնատունդ` սանդալէ տախտակ, ռանգըն է տօրօնի նըման.
Հոգով ու մարմնով կու սըրբվի, ով քիզ գուքայ մօնի նըման.
Տապանակ ուխտի կըտակաւ խորանդ Ահարոնի նըման.
Միաբանքըդ քաղցըր ձայնով տաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւուրք.

թարգմանություն

Հիմքդ կրկին նորոգեցին, ճոխացրին, Մողնու սուրբ Գե՛ւորգ*.
Քար ու կիրդ ոչխարի կաթ շաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւորգ.
Աջ ու ձախ բյուրեղյա ջահեր կախեցին, Մողնու սուրբ Գե՛ւորգ.
Երկնի լույսը վրադ կամար-թաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւորգ:

Պատերդ` կարմիր աղյուսով, սյուներդ` խաս մարմար քարով,
Հնդկաստանից բերված բեհեզ վարագույրդ` ոսկեկարով,
Թագերդ` անգին ակներով, զգեստդ` մետաքս-նկարով,
Բեմ ու խաչկալդ դրախտի բաղ արին, Մողնու սուրբ Գեւորգ:

Վերնատունդ` սանդալ ծառից, երանգն է տորոնի նման.
Հոգով մարմնով կսրբվի, ով գա քեզ ծառայի նման.
Տապանակ ուխտի կտակով խորանդ Ահարոնի նման.
Միաբանքդ քաղցր ձայնով տաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւորգ:

* Մողնու ս. Գևորգ - Վանք Թիֆլիսում
** Հեղինակի ձեռագիր դավթարում երրորդ տնից հետո գրված է. «Ամեն բորոտըն կու սըրփվի, քեզի կու գայ ով փափակով» տողը, որը հետո ջնջել է եւ խաղը թողել անավարտ:
Изображение
Аватара пользователя
Harutin
Gisher.Ru Team
Gisher.Ru Team

Սայաթ-Նովա

Сообщение Harutin » 07 мар 2011, 11:47

Էշխէմէդ հիւանդացիլ իմ, դի՛ղի համա իմ լալի

բնագիր

Էշխէմէդ հիւանդացիլ իմ, դի՛ղի համա իմ լալի.
Վախում իմ, թէ դարդըն հալէ, յի՛ղի համա իմ լալի.
Շահի կարգած վէքիլի պէս գի՛ղի համա իմ լալի.
Տանէն դուս արածի նըման տիղի համա իմ լալի:

Մէ տիղ հուքմի-հէքիմ չըկայ` դուռըն էհամ, կանչիմ հա~րա.
Վի կէնայ Լօղման հէքիմըն, բըլքամ դարդիս անէ չարա.
Տե՛ս, թէ ի՞նչպէս է շըփոթվի, դուն իմ խի՛լքին մըտիկ արա.
Ջուրն էկաւ, գերանըս տարաւ, ծի՛ղի համա իմ լալի:

Սիրտըս էշխէմէն էրած է, դուգունըն, դաղըն ի՞նչ կ'օնիմ.
Վո՛ւնց ղօբա ունէ, վո՛ւնց չափար, յիս էնպէս բաղըն ի՞նչ կ'օնիմ.
Անղի լարըն կըտըրվիլ է, դարդակ սադաղըն ի՞նչ կ'օնիմ.
Նիտըս քարումըն կոտրեցի, թիղի համա իմ լալի:

Ղալամըն գիրըս չէ գըրում` մէ չուրացած թանքի նըման.
Խօսքիրըս մէմէկ չի ասվի` իմաստններու բանքի նըման.
Մէջըն չիմ կանացի մըտնի` ծովի ծածկած վանքի նըման.
Խոստովնահէրըս հիռացաւ, մի՛ղի համա իմ լալի:

Գիղումըն` մէլիք-տանուտէր, քաղաք տիղըն սուլթան-խան իս.
Բաղումըն` վարդ ու մանուշակ, սարումըն սընբուլ-սուսան իս.
Ղաբուլ ունէ Սայաթ-Նովէն` թաք քու ձեռով դուն սըպանիս.
Միռնիլուս համա չիմ հոգում, ցի՛ղի համա իմ լալի:

թարգմանություն

Սիրուցդ հիվանդացել եմ, դե՛ղի համար եմ լալիս.
Վախում եմ, թե վիշտը հալի, յո՛ւղի համար եմ լալիս.
Շահի տեղապահի նման գյո՛ւղի համար եմ լալիս.
Տանից դուրս արածի նման տե՛ղի համար եմ լալիս:

Մի տեղ մի զորավոր չկա` դուռը գնամ, կանչեմ «օգնի~».
Այցի գա Լողման հեքիմը,* գուցե վիշտս նա ամոքի.
Տես, թե ի՞նչպես է շփոթվել, նա՛յիր հապա դու իմ խե՛լքին
Ջուրն եկավ, գերանս տարավ, ծե՛ղի համար եմ լալիս:

Սիրտս սիրուց կրակված է, խոց ու խարանը ի՞նչ կանեմ.
Ո՛չ պատ, ո՛չ ցանկապատ ունի, էդպես պարտեզը ի՞նչ կանեմ.
Աղեղի լարը խզվել է, դատարկ կապարճը ի՞նչ կանեմ.
Նետս քարերին կոտրեցի, սա՛յրի համար եմ լալիս:

Գրիչը գիրս չի գրում` ցամաքած թանաքի նման.
Խոսքերս մեկ-մեկ չի ասվի` գիտունների բանքի նման.
Անկարող եմ մեջը մտնել` ծովի ծածկած վանքի նման.
Խոստովնահայրս հեռացավ, մե՛ղքի համար եմ լալիս:

Գյուղում` մելիք ու տանուտեր, քաղաքում էլ սուլթան-խան ես.
Պարտեզում` վարդ ու մանուշակ, սարում էլ սմբուլ-սուսան ես.
Համաձայն է Սայաթ-Նովեն` միայն քո ձեռքով դու սպանես.
Մեռնելուս համար չեմ հոգում, ցե՛ղի համար եմ լալիս:
Изображение
Аватара пользователя
Harutin
Gisher.Ru Team
Gisher.Ru Team

Սայաթ-Նովա

Сообщение Harutin » 07 мар 2011, 11:48

Յիս կանչում իմ լալանին

բնագիր

Յիս կանչում իմ լալանին
Բադէշխանէն լալանին.
Վա~յ թէ հասրաթէդ միռնիմ.
Բըլբուլ լիզուս լալանին.
Դօստիրըս հիռու կանգնին,
Եադիրըն գան, լալանին:

Քիզ սազ գուքայ ալ ղումաշըն, նազա՛նի.
Ե՛կ ճակատիդ կապէ զարլու մուղայիշ.
Ձեռիդ բըռնէ՛ օսկէջըրած մըկրատըն,
Խուճուճ-խուճուճ կավիրուդ տուր արայիշ:

Յիս կանչում իմ եարանին.
Թէջնիս, վարսաղ, եարանին.
Ո՞վ ասաւ, թէ նըհախ տիղ
Եարիդ մէջըն եարանին.
Աւիտարանըն կու տայ
Խոնարհ մարդուն եարանին:

Պատուական տեսնիլու նօվաբու նա՛ջար,
Բըլբուլին գըժվեցնող թօփ վարդի սա՛ջար,
Աչքիրուդ ունքիրըդ էլաւ մուհաջար.
Թերթերուկիդ մազըն` զար, օսկու զարնիշ:

Յիս կանչում իմ զայանին.
Նու /ու/ Այիբ զայանին.
Դո՛ւն իս ասի` նըհախ տիղ
Եարի սիրտըն զայանին.
Շահն էր քաշի, չէր դիմնայ
Էս իմ քաշած զայանին:

Հուտըդ աշխարհ բըռնից, փըռանգի մա՛ջում,
Դաստամազըդ դառաւ սիմ ու աբրէշում.
Կըռնիրըդ շիմշատ է, մատնիրըդ է մում.
Ծուցըդ բաղչա ունիս, մէջքըդ է ղամիշ:

Յիս կանչում իմ մերանին.
Սկըզբնական մերանին.
Թուղ դօստիրըն շատանան,
Թըշնամիքըն մերանին.
Ասի,թէ յիս քու ախպէր`
Քու մէրն ինձի մերանին:

Բէմուրվաթ եա՛ր, խիլքըն գըլխէս մի՛ տանի.
Դարդիրըս շատացաւ քա~նի մէ քանի.
Գիդիմ վուր, եա՛ր, դուն ինձ լայիղ չիս անի`
Դուն մէ թագաւուր իս, յիս մէ խիղճ դավրիշ:

Յիս կանչում իմ մասանին.
Սէ ու Այիբ մասանին.
/Յիս քիզնից չիմ հիռանայ,
Գուզէ ինձ անմաս անին/.
Սայաթ-Նովէն քու եարն է,
Թէգուզ մասնէմաս անին:

Դաստամազըդ նըման սընբուլ-սուսանի.
Վախում իմ, թէ սէրըդ սիրտըս կէս անի.
Կու միռնիմ, ինձի պէս չիս տեսանի.
Քու Սայաթ-Նովէն իմ, մի՛ անի ղիմիշ:

թարգմանություն

Ես կանչում եմ լալանին /սուտակին/1,
Բադեշխանից* լալ հանին,
Գուցե կարոտից մեռնեմ,
Բլբուլ լեզուս համր անին,
Ընկերներս հեռու կանգնեն,
Օտարքն գան լաց անին:

Քեզ կսազի ալ կերպասն, նազա՛նի,
Ե՛կ, ճակատիդ նախշուն վարսակալ կապիր,
Ձեռքիդ բռնի՛ ոսկեջրած մկրատըն,
Գանգուր-գանգուր խոպոպներդ հարդարիր:

Ես կանչում եմ յարանին /յարին/,
Թեջնիս, վարսաղ, յարանին**
Ո՞վ ասաց թե անմեղ տեղ
Վերքիդ մեջը վերք անին,
Ավետարանը կտա
Խոնարհ մարդուն երանին:

Պատվական« տեսնելու դրվագված կերպար,
Բլբուլին գժվեցնող գունդ վարդի թաղար,
Աչքերիդ հոնքերդ դառավ ճաղաշար,
Թերթևունքիտ մազն` փայլուն ոսկենիշ:

Ես կանչում եմ զայանին /քաղցրիկին/,
/Ես կանչում եմ/ ՆԱԶանին,
Դու ես ասել` անմեղ տեղ
Յարի սիրտը խոց անին,
Շահն էլ քաշեր, չէր դիմանա
Էս իմ քաշած մեծ ցավին:

Հոտդ աշխարհ բռնեց, ֆրանկի թխվա՛ծք,
Փարթամ մազդ դառավ մետաքսե հինվածք,
Ձեռքերդ շիմշատ են, մատներդ են մոմ,
Ծոցդ այգու պես է, մեջքդ` եղեգնի:

Ես կանչում եմ մերանին /մայրիկին/,
Սկզբնապատճառ մերանին,
Ընկերներս թող շատանան,
Թշնամիքն մեռանին,
Ասի, թե ես քեզ ախպեր,
Քո մորը ինձ մեր անին:

Ով անգութ յար, խելքս գլխից մի տանի,
Վշտերս շատացան, էլ քա~նի, քա~նի,
Գիտեմ, որ յա՛ր, դու ինձ արժան չես անի,
Դու մի թագավոր ես, ես` մի անտունի:

Ես կանչում եմ մասանին /նշխարքին/,
/Ես կանչում եմ/ ՍԱՄանին*** (գանձին)
Ես քեզանից չեմ հեռանա
Թեկուզ աննշխարք անին,
Սայաթ-Նովեն քո յարն է,
Թեկուզ մասնեմաս անին:

Ճոխ մազերդ նման սմբուլ սուսանի,
Վախում եմ, թե սերդ սիրտս կես անի,
Կմեռնեմ, ինձ պեսին չես տես անի,
Քո Սայաթ-Նովեն եմ, մատաղ մի անի:

1 Խաղի մեկնաբանությունը տես «Սայաթ-Նովայի սիրո առասպելը» հոդվածում:
* Բադեշխան - լալ-սուտակի հանքավայր Հինդուքուշ լեռներում
** Թեջնիս, վարսաղ, յարանա - աշուղական երգի ձևեր են
*** Սաման - գանձ, արժեքավոր իր (արաբ.), խելոք, խոհեմ, ծիածան (պրսկ.): Այս բոլոր ածականները համապատասխանում են տեքստի իմաստին:
Изображение
Аватара пользователя
Harutin
Gisher.Ru Team
Gisher.Ru TeamВернуться в Բանաստեղծություններ